Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry

 
TIETOSUOJASELOSTE
 
Laadittu 23.5.2018.
 

1. Rekisterinpitäjä

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry

Y-tunnus 1616141-5

Lentoasemantie 42 a

99600 Sodankylä

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Lääkäriasema Aslakin johtaja, 016-610 112

3. Rekisterin nimi

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry/Lääkäriasema Aslak potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn esisijaisena perusteena on Lääkäriasema Aslakin potilaan ja Lääkäriasema Aslakin välinen asiakassuhde, potilaan suostumus, potilaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta
  • terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ja niistä raportointi yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille
  • hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi
  • rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
  • potilaiden informoiminen Lääkäriasema Aslakin palveluista
  • potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)
  • lisäksi potilaiden yhteistietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseksi sekä mielipidekyselyiden toteuttamiseksi

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot  

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, potilaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltajat. Merkintä siitä, salliiko potilas tietojen tallentamisen Lääkäriasema Aslakin yhteiseen rekisteriin ja suostuuko potilas tietojen luovuttamiseen hoitosuhteen niin vaatiessa lääkäriasema Aslakissa toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä. Perustiedoissa on lisäksi potilaan antamat suostumukset tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen.

Työnantajatiedot (työterveyshuollon asiakkaat)

Lisäksi työterveyshuollon asiakkaiden osalta on tietoina; työnantaja, toimipiste, ammattinimike, työnantajan vakuutusyhtiötieto ja muut työsuhdetiedot.

Kertomustiedot

Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä on välttämättömät terveydentilatiedot, joita ovat mm. potilaskertomukset, lähetteet, lausunnot ja lomaketiedot sekä potilaan toimittamat terveystiedot.

Tutkimusrekisterit

Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot

Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot

Fysioterapiaan ja työfysioterapiaan liittyvät tiedot sekä työnantajaa koskevat tiedot

Ajanvaraustiedot

Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu

Laskutustiedot

Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot. Hoitoon liittyvät maksajatiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Potilaan tai alaikäisen lapsen huoltajan ilmoittamat tiedot, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Työterveyshuoltosopimuksissa olevien henkilöiden perustiedot, työpaikan yhteystiedot sekä niitä koskevat muutokset.

Muista terveydenhuoltolaitoksista suostumuksella saadut tiedot.

Muulta toimintayksiköltä saadun lähetteen perusteella tai ostopalvelusopimukseen perustuen laskutuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi tarvittavat tiedot.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen nojalla.

Yhteisrekisteri

Liittyminen yhteisrekisteriin tapahtuu potilaan suostumuksella. Potilas voi milloin tahansa perua luvan hänen hoitoonsa osallistuvien oikeudesta yhteisrekisterin käyttöön hänen tietojensa osalta.

Potilastietojärjestelmässä olevat potilastiedot jakaantuvat työterveyshuollon rekisteriin ja yksityisasiakasrekisteriin.

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Mahdolliset paperiset arkistot säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalisesti tallennettuihin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastustiedot luovutetaan potilaalle kirjallisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10. Tiedon korjaaminen

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastustiedot luovutetaan potilaalle kirjallisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry - Lääkäriasema Aslak